م ومات طالب علم

درخواست حذف این مطلب

ابویوسف یعقوب بن اسحق کندی:

یحتاج طالب العلم سته اشیاء، حتی ی فیلسوفا، فان نقصت لم یتم: ذهن بارع، وعشق لازم، و صبر جمیل، وروع خال، و فاتح مفهم و مدة طویلة


دانش پژوه به شش چیز نیاز دارد تا دانا شود که اگر یکی از آنها کم بود تمام نگردد: هوش سرشار، دوستی پیوسته (به دانش)، بردباری نیکو (در برابر پیش آمد ها، و دانش پژوه)، دلی تهی (از آرزوهای گوناگون که رهزن اند)، گشاینده ای دریافت دهنده( )، روزگاری دراز.