شرح صدر

درخواست حذف این مطلب

آیت الله جوادی آملی در سخنانی درباره علامه طباطبایی:

و همچنین درباره روایات اصرار داشتند به این که همه این علوم زمینه است براى شرح صدر، نه بارى است که انسان بر دوش خود حمل مى کند که بر دوش قرآن بنهد.

فرمود: «این درس ها، این بحث ها، همان طورى که اصول و فقه و سایر علوم براى آن استک ه انسان یک مقدار زمینه را فراهم د که با شرح صدر بیش ترى به خدمت قرآن و حدیث برود، برداشت خوبى داشته باشد، علوم عقلى هم که تقریباً قراین لبى متصل و منفصل اند، آنها هم همین نقش شرح صدر را دارند».


مرزبان وحی و د: یادنامه مرحوم علامه محمدحسین طباطبایی قدس سره - صفحه۷۱۰