دروس معرفت نفس - درس هفتم

درخواست حذف این مطلب

وقتى چنین ح أعنى وج از عادت که در درس پیش گفته‏ ایم برایم پیش آمد، مدتى در وضعى عجیب بودم که نمى ‏توانم آن را به بیان قلم درآورم و به قول شیخ شبسترى در گلشن راز:

که وصف آن به گفت ‏وگو محال است که صاحب حال داند کان چه حال است‏

در آن حال به نوشتن جزوه ‏اى به نام «من کیستم» خویشتن را تسکین مى‏ دادم، اکنون ‏اى از آن جزوه را به حضور شما بازگو مى‏ کنم:

ادامه مطلب