حفظ قرآن در سه ماه

درخواست حذف این مطلب

الهی قمشه ای با مرحوم مدرس نیز مراوداتی داشت. مدرس همشهری با الهی قمشه ای بود. او اگرچه به همراه مرحوم مدرس، فعالیت نمی کرد، اما زمانی به همراه ایشان به زندان افتاده بود. خود وی تعریف می کند که زمانی با مرحوم مدرس مرا به زندان بردند و در حدود سه ماه در زندان بودم و در این مدت قرآن را حفظ . روزی که ورقهٔ ما را آوردند به مأمور زندان گفتم عموجان برای ما حجرهٔ مدرسه جایی بهتر از این زندان نیست، غیر از آن که در آنجا ما باید خودمان نان و گوشتی تهیه کنیم و اینجا شما زحمت آن را می کشید. لذا اگر ایرادی ندارد ما باز هم اینجا بمانیم. مأمور زندان با خنده می گوید نه آقای الهی! دیگر نمی توانیم شما را در اینجا نگه داریم.


http://mobahe .ir/3185