ی که نمی داند چقدر و روزه قضا دارد

درخواست حذف این مطلب

ی که و روزه قضا دارد اما نمی داند چقدر است چه کار کند؟

باید حداقل ممکن را در نظر بگیرد و قضایش را به جا آورد. مثلا اگر به او بگویند چهار سال قضا داری می گوید نه خیلی زیاد است، بگویند سه سال چطور، می گوید نه اینقدرها نیست، بگویند دو سال چه، می گوید بله دو سال را که مطمئنم هست. این مقدار یقینی را باید قضا به جا آورد و بیشتر از این تکلیفی بر عهده ندارد